Equip

Natalia Aguilera García

És al càrrec del context econòmic i l'explicació de La Cuartelada.
Judith Barfull Cusidó

Ha redactat el context tecnològic, així com la informació sobre La Veu de Catalunya.Maria Benito Ayuso

S'encarrega de la informació sobre el ¡Cu-Cut! i també del context polític.Lara Curto Martínez

És la responsable del context social i de la informació sobre Las Noticias.Anna Ferrer

Ha dissenyat el blog. També corre al seu càrrec el context cultural.
Part conjunta: Conclusions generals, Què ens ha aportat? i comentari de Las Noticias.