Equip

Natalia Aguilera García

És al càrrec del context econòmic i l'explicació de La Cuartelada.








Judith Barfull Cusidó

Ha redactat el context tecnològic, així com la informació sobre La Veu de Catalunya.







Maria Benito Ayuso

S'encarrega de la informació sobre el ¡Cu-Cut! i també del context polític.







Lara Curto Martínez

És la responsable del context social i de la informació sobre Las Noticias.







Anna Ferrer

Ha dissenyat el blog. També corre al seu càrrec el context cultural.








Part conjunta: Conclusions generals, Què ens ha aportat? i comentari de Las Noticias.